தோழமையுடன்

Sunday, September 16, 2012

மடமையின் தந்தைகள் மண்ணாய் போகட்டும்!

வழக்கம் போல் தனிதனி குழுவாய் தான்

என்றாலும்

எல்லா முஸ்லிம்களும் கருத்தொறுமித்து

பெருமானாரின் மேலுள்ள காதலை காட்டும் இந்நாளில்

எங்கள் வேதனை நிஜம்,

எங்கள் கோபம், கைசேதம் எல்லாம் நிஜமென நீ அறிவாய்!


உன்னையே வணங்குகின்றோம்!
உன்னிடமே உதவி தேடுகின்றோம்!.தாயிபில் கல்லால் அடித்தவர்களின்
பேரர்கள் நாவினில் இன்று நபியின் புகழ்!.

வாளெடுத்து வெட்ட வந்த உமர்
நாயகத்தின் இடது பக்கம்
வாழும் போதும், மரணித்த பின்னும்.

 
உள்ளங்கள் உன் கையில்,
ஒவ்வொரு சிருஷ்டியின் சிண்டும்
உன் கையில்,

உன்னையே வணங்குகின்றோம்
உன்னிடமே உதவி தேடுகின்றோம்.

நல்லோர் நெஞ்சில் தெளிவை வழங்கு.
நானிலமெங்கும் அருள் ஒளி வழங்கு!

0000


நபியை அவமதித்த அபூலஹபின் கரங்கள் 
நாசமாகட்டும் என கோபம் கொண்டவனே!


எளியவர் தலைவரை,
ஏழைப் பாங்காளரை 
எள்ளி நகையாடிய
மடமையின் தந்தை (அபுஜஹில்)
மண்ணாய் போனான்
வாழும் போதும், மரணித்த பின்னும்

எண்ணிப் பார்க்காத இருண்ட நெஞ்சங்கள்.
மன்னிக்க தகுதியில்லாத மடமையின் தந்தைகள்
மண்ணாய் போகட்டும்
வாழும் போதும், மரணித்த பின்னும்.

நபி பெருமானாரின் நற்குணத்தை பாடுகிறார் 
சகோதரர் தேரிழந்தூர் தாஜுத்தீன் ஃபைஜி
பின் குறிப்பு:
அபுஜஹில் என்பதன் பொருள்  மடமையின் தந்தை என்பதாகும்.
உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்யுங்கள். தவறாய் இருந்தால் திருத்திக் கொள்ளவும், சரியாய் இருந்தால் இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லவும் உதவும்.
Post a Comment