தோழமையுடன்

Wednesday, October 19, 2011

ஆன்மீக குரு சகவாசத்தின் நோக்கம்

ஆன்மீக குரு சகவாசத்தின் நோக்கம் என்ன? அனுமதிக்கபட்ட உலக இன்பங்களை துறக்கும் துறவறமா? என்றால் பதில் நிச்சயமாக இல்லை என்பது தான்.  

இறைனிடம் லட்சக்கணக்கில் வேண்டுமென பிட்சைக்காரத்தனமாக கேட்காமல் கோடி கணக்கில் வேண்டுமென கோரிக்கை வையுங்கள். நம் அல்லாஹ் பிச்சைகாரனல்ல சர்வலோக சக்கரவர்த்தி என்பார்கள் என் ஆன்மீக குருநாதர்  ஃபைஜி ஷாஹ் நூரி (ரஹ்) அவர்கள்.


பின் ஆன்மீக குரு சகவாசத்தின் நோக்கம் தான் என்ன என்றால்,